Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Συλλογικές διαπραγματεύσεις – Σ.Σ.Ε. – Ειδική Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε.

Στις 17.12.2010 δημοσιεύθηκε ο ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄212) με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Προγράμματος Στήριξης της ελληνικής οικονομίας», στον οποίο περιέχονται, τροποποιήσεις του ν. 1876/1990, νέο είδος ΣΣΕ, δηλ. η «ειδική επιχειρησιακή» ΣΣΕ και αλλαγές στη μεσολάβηση και τη διαιτησία του ΟΜΕΔ.
 Ενόψει της έναρξης του νέου έτους και δεδομένου ότι θα προκύψουν σημαντικά ζητήματα, από την εφαρμογή της νέας αυτής νομοθεσίας στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τη σύναψη ΣΣΕ, κρίνεται αρχικά σκόπιμο να διευκρινισθούν ορισμένα κρίσιμα ζητήματα .
► Βασική προϋπόθεση για την σύναψη ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης, είναι η σύμφωνη γνώμη του σωματείου των εργαζομένων. Όπου δεν υπάρχει σωματείο απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της κλαδικής οργάνωσης από την οποία εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι ή της Ομοσπονδίας τους.  Σε περίπτωση άρνησης του σωματείου, της κλαδικής οργάνωσης ή της Ομοσπονδίας  στις προτάσεις της εργοδοσίας δεν μπορεί να ισχύσει ειδική επιχειρησιακή σύμβαση. ( Εξυπακούεται ότι συνεχίζει να ισχύει η υπογραφείσα κλαδική ΣΣΕ )
► Προκειμένου να συναφθεί ειδική ΕΣΣΕ, πρέπει να κατατεθεί από τον εργοδότη αλλά και από το σωματείο ή την Ομοσπονδία αιτιολογική έκθεση με τους λόγους που δικαιολογούν την πρόθεση για την υπογραφή της, στο Συμβούλιο κοινωνικού ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας. Το Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. μπορεί να διατυπώσει απλή γνώμη για την σκοπιμότητά της.
► Στο πλαίσιο της Ειδικής Επιχειρησιακής σύμβασης είναι δυνατόν οι μισθοί να αποκλίνουν (να υπολείπονται) από την αντίστοιχη κλαδική ΣΣΕ. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούν να είναι κάτω από τις προβλέψεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Διατηρείται σε ισχύ η επέκταση των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ με την κήρυξή τους ως γενικά υποχρεωτικών για όλους τους εργαζόμενους του
κλάδου και του επαγγέλματος.
► Οι κανόνες δέσμευσης των ΣΣΕ είναι οι εξής:
α) οι Εθνικές Γενικές ΣΣΕ καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας που ισχύουν για  όλους τους εργαζόμενους στην ελληνική επικράτεια ανεξάρτητα από το εάν είναι μέλη ή όχι σωματείων,
β) οι Επιχειρησιακές ΣΣΕ δεσμεύουν όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης,
γ) οι Κλαδικές ΣΣΕ δεσμεύουν τους εργαζόμενους και τους εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλόμενων οργανώσεων. Ως εκ τούτου είναι κρίσιμο να ενισχυθεί η μαζικότητα της συμμετοχής των εργαζομένων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
► Η διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης παραμένει η ίδια καθώς και η υποχρέωση των επιχειρήσεων, να προσκομίζουν στις διαπραγματεύσεις όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα και αναγκαία, για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων των υπό συζήτηση θεμάτων και αναφέρονται στην οικονομική κατάσταση, την οικονομική πολιτική και την πολιτική προσωπικού της επιχείρησης, του κλάδου ή του επαγγέλματος. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να κατατίθενται στα πρακτικά των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Στην περίπτωση προσφυγής στη διαιτησία, μπορεί πλέον να προσφύγει μονομερώς και η εργοδοτική πλευρά. Με τις νέες διατάξεις ο διαιτητής περιορίζεται να κρίνει μόνο το βασικό ημερομίσθιο ή/και το βασικό μισθό, εκτιμώντας όλα τα στοιχεία και πορίσματα της μεσολάβησης, την οικονομική κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά.
► Εξακολουθεί να εφαρμόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο, με σύγκριση και επιλογή των διατάξεων που εφαρμόζονται στις ενότητες των αποδοχών και των λοιπών θεμάτων,
Οι κανονιστικοί όροι των ΣΣΕ έχουν άμεση και αναγκαστική ισχύ. Αυτό έχει ως συνέπεια οι όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας να επικρατούν μόνο εφόσον είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους, με την εξαίρεση της ειδικής
επιχειρησιακής ΣΣΕ.
Επίσης εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση για παραίτηση των εργαζομένων από την προστασία που τους παρέχουν οι όροι των ΣΣΕ που καλύπτουν τη σχέση εργασίας τους.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.